שדוחה
שדוחה
עצבמ
עצבמ
קיטס
קיטס
-
-
טנ
טנ
תיינקב
תיינקב
לבק
לבק
הנתמב
הנתמב
השילגה
השילגה
םיס
םיס
תא
תא
תוליבח השילג םע ןוניס טנ-ירפ
250
250
קיטס
קיטס
-
-
טנ
טנ
תולע
תולע
0534-184184 תונמזהל
k4184184@gmail.com :ליימ תחילשל
השילג חפנ םע םיס
GB 3
שדוחל ₪ 30 הליבחה תולע
השילג חפנ םע םיס
GB 15
שדוחל ₪ 49 הליבחה תולע
םירישכמ
0533-102-102
Mail. i3102102@gmail.com
תוחיש דבלב
בויח תטישב דייפירפה
תוחיש לארשיב אלל הלבגה
תוחיש ל 31 תונידמ םירפסמל םיחיינ
הרא"ב הדנקו תוחיש םג םידיינל
הליבחה תללוכ סמ 'ילארשי) רשכ (יאקירמא יאפוריאו
תוחיש לארשימ הפוריאל דיינל ריחמב לזומ
תוחיש וחב"ל ימוקמ לארשילו םיריחמב םילזומ
תולע הליבח 80
0533-102-102
i3102102@gmail.comMail.
תובייחתה ל12 םישדוח
תוחיש לארשיב אלל הלבגה
תוחיש ל 31 תונידמ םירפסמל םיחיינ
הרא"ב הדנקו תוחיש םג םידיינל
תוחיש לארשימ הפוריאל דיינל ריחמב לזומ
הליבחה תללוכ סמ 'ילארשי) רשכ (יאקירמא
יאפוריאו
תוחיש וחב"ל ימוקמ לארשילו םיריחמב םילזומ
תולע הליבח 50
0533-102-102
i310102@gmail.comMail.
100 פ"ח םיס תולע